top of page

PUBLICATIONS

Liu X, Ma Z, Tran TM, Rautengarten C, Cheng Y, Yang L, Ebert B, Persson S, Miao Y.

Guo K, Liang W, Wang S, Guo D, Liu F, Persson S, Herburger K, Petersen BL, Liu X, Blennow A, Zhong Y.

Lu Liu, Ting Wang, Yifan Bai, Pengcheng Yan, Liufeng Dai, Pingzhou Du, Staffan Persson, Yi Zhang.

Yanjun Guo, Yanan Gao, Feng Chen, Jingwen Luo, Mengfei Qiao, Mengyun Li, Staffan Persson, Wei Zeng, Wenliang Xu.

Khan GA, Dutta A, Van de Meene A, Frandsen KEH, Ogden M, Whelan J, Persson S.

Ogden M, Whitcomb SJ, Khan GA, Roessner U, Hoefgen R, Persson S.

Pedersen GB, Blaschek L, Frandsen KEH, Noack LC, Persson S.

Ding L, Liang W, Qu J, Persson S, Liu X, Herburger K, Kirkensgaard JJK, Khakimov B, Enemark-Rasmussen K, Blennow A, Zhong Y.

Ebrahimi S, Moreno-Pescador G, Persson S, Jauffred L, Bendix PM.

Noack LC, Persson S.

Yu B, Zheng W, Persson S, Zhao Y.

Ruhnow F, Persson S, Schneider R.

bottom of page